Privacy

Algemeen

Terrahe Jurist respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Terrahe Jurist verwerkt.


Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Terrahe Jurist geldt als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening, deze te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

De hierna genoemde persoonsgegevens zullen door Terrahe Jurist uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden worden verwerkt:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomsten het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

De verwerking van persoonsgegevens zal op rechtmatigheid worden getoetst. De door een rechtzoekende verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens worden door Terrahe Jurist verwerk ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam (voornaam, initialen, achternaam);
 • gegevens (zoals documentnummer) van legitimatiebewijs;
 • geslacht;
 • (post-/factuur)adresgegevens;
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast);
 • e-mailadres en website;
 • faxnummer;
 • IBAN- en inkomensgegevens;
 • informatie opgenomen op of in het kader van een sollicitatie en/of curriculum vitae.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Terrahe Jurist omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG verwerkt:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere jurist, het inschakelen van een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, alsmede het verstrekken van persoonsgegevens aan een boekhouder ten behoeve van de administratie/facturatie..

Daarnaast kan Terrahe Jurist persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Terrahe Jurist uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Terrahe Jurist ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.


Beveiliging persoonsgegevens

Terrahe Jurist hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Terrahe Jurist gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Terrahe Jurist in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Privacy rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht om vergeten te worden;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek reactie.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Terrahe Jurist aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan  wettelijke bewaartermijnen en/of andere (wettelijke) verplichtingen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

mr. R.M. Terrahe
06-12367557
r.terrahe@terrahe.robinhartog.nl
Veenweg 38b
7336AG Apeldoorn

Teneinde zeker te weten dat Terrahe Jurist op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan aan u ter verificatie worden gevraagd een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Terrahe Jurist neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Gebruik social media

Op de website van Terrahe Jurist kunnen buttons en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Terrahe Jurist houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Terrahe Jurist houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Terrahe Jurist verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Terrahe Jurist te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Terrahe Jurist op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Terrahe Jurist maakt (mogelijk) gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Terrahe Jurist geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Terrahe Juristheeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Aanpassing privacy statement

Terrahe Jurist heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website www.terrahejurist.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat deze website.


Vragen & contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

mr. R.M. Terrahe
06-12367557
r.terrahe@terrahe.robinhartog.nl
Veenweg 38b
7336AG Apeldoorn