Arbeidsrecht

Werkgevers als werknemers zijn welkom voor onder meer de volgende onderwerpen:

Ontslag op staande voet

Wordt u op staande voet ontslagen of heeft u als werkgever aanleiding om een werknemer op staande voet te ontslaan, dan is het goed om tijdig en snel advies in te winnen. Met een ontslag op staande voet kan namelijk veel mis gaan, zeker voor de werkgever. Dat kan dan leiden tot vervelende gevolgen, bijvoorbeeld een hoge(-re) billijke vergoeding voor de werknemer.

Ontslag (opzegging, ontbinding)

Ook in andere ontslagzaken is juridische bijstand vaak zinvol. Bijvoorbeeld als het gaat om langdurige arbeidsongeschiktheid, of een reorganisatie, waarvoor een procedure bij het UWV moet worden gevolgd. Of als het gaat om onvoldoende functioneren of een verstoorde werkrelatie, waarvoor ontbinding moet worden verzocht aan de kantonrechter. In die procedures komt doorgaans ook de transitievergoeding aan de orde.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Soms is het beter om uit elkaar te gaan en hier afspraken over te maken, onder meer over de vergoeding. Die afspraken worden dan neergelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Het opstellen van een VSO kan ik voor u verzorgen. En daarnaast uiteraard het beoordelen daarvan voor u als werknemer. Mogelijk is de werkgever dan ook bereid een deel van de kosten voor haar rekening te nemen.

Concurrentiebeding/relatiebeding

Ook bij het opstellen van een concurrentie- en/of relatiebeding kan er veel mis gaan.
Zo is een concurrentiebeding niet altijd toegestaan. Het is goed om bij het sluiten en verlengen van tijdelijke contracten stil te staan bij dit beding, net als bij verzwaring/uitbreiding van de functie. Ook is het geen uitgemaakte zaak dat een eenmaal gesloten concurrentiebeding voor eens en altijd in beton gegoten is. Al snel dreigt er een kort geding over boetes, dwangsommen, en verboden. Of juist over de schorsing van het concurrentiebeding, al is het maar voor een deel. Het komt dan vaak uit op een belangenafweging.

Overgang van onderneming

Wordt een onderneming overgenomen, dan kan het zijn dat het arbeidsrecht dit als een overgang van onderneming ziet. Alle rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst gaan dan over op de overnemende partij. Dat kan behoorlijke gevolgen hebben, zodat het goed is om hier vooraf duidelijkheid over te hebben. Daarnaast kan het zijn dat u als werknemer vindt dat sprake is van een overgang van onderneming, maar uw nieuwe werkgever uw oude rechten niet respecteert. Ook dan ligt juridische bijstand voor de hand.

CAO

Ook geschillen over de toepasselijkheid of uitleg van een CAO leiden geregeld tot procedures. Bijvoorbeeld omdat al dan niet terecht geen loonindexering is toegepast.

Arbeidsongeval/arbeidsomstandigheden

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat is niet anders op de werkvloer. Bovendien kan een relatief klein (ogend) ongeval grote gevolgen hebben en tot forse schade en letsel leiden. In sommige gevallen moet melding worden gedaan bij de Inspectie SZW.
Zowel voor werkgevers als voor werknemers is het verstandig om bij een arbeidsongeval juridische bijstand in de arm te nemen, aangezien dit soort kwesties doorgaans behoorlijk ingewikkeld is.
Bij deze kwesties zal ook moeten worden gekeken hoe het zit met de arbeidsomstandigheden en de zorgplicht die op de werkgever rust.

Opstellen/beoordelen arbeidsovereenkomst

Daar begint het uiteraard mee en ook daarvoor kunt u terecht bij Terrahe Jurist.zij