Algemene voorwaarden

Terrahe Jurist hanteert de volgende algemene voorwaarden:

 1. De heer mr. R.M. Terrahe, handelend onder de naam Terrahe Jurist, gevestigd en kantoorhoudende te (7336 AG) Apeldoorn aan de Veenweg 38b, nader te duiden ‘opdrachtnemer’, voert een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich tot doel heeft gesteld het verlenen van juridische dienstverlening, in en buiten rechte.
  De eenmanszaak is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 73686980.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan opdrachtnemer.
 3. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand door opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard.
 4. De uit hoofde van de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen te leiden tot een voor de cliënt positief resultaat. Opdrachtnemer zal zich in overleg met cliënt inspannen om een goed resultaat te bereiken, doch zal en kan nimmer een bepaald resultaat garanderen. Opdrachtnemer zal handelen op een wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam jurist mag worden verwacht.
 5. Bij de uitvoering van diens werkzaamheden zal opdrachtnemer geheimhouding betrachten, behoudens indien en voor zover de uitvoering van de opdracht of de wet met zich meebrengt dat aan derde uitlatingen worden gedaan.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.
 7. Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 8. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten wordt begrepen, voordoet, die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt onder voornoemde beroepsaansprakelijkheids-verzekering en er wel sprake is van aansprakelijkheid, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak tot een maximum van € 5.000,- exclusief BTW.Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 9. Alle aanspraken jegens opdrachtnemer verjaren binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten door al dan niet in overleg met de cliënt ingeschakelde derden. Opdrachtnemer gaat er van uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de cliënt te aanvaarden.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van elke illegale of kwaadwillige inbreuk binnen de organisatie van opdrachtnemer in de elektronische data of systemen, welke inbreuk resulteert in (functies die leiden tot) het vervormen, corrumperen, kopiëren, verwijderen, vernietigen of vertragen van zulke data of systemen.
 12. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld zijdens van opdrachtnemer.
 13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht mocht zijn geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.
 14. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte hoeveelheid tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief.
 15. Ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht betaalde onkosten (zoals maar niet alleen: kosten voor aangetekend verzenden, griffierecht, deurwaarderskosten) zullen aan de opdrachtgever zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd op basis van declaratie.
 16. Opdrachtnemer is bevoegd de toepasselijke tarieven lopende de opdracht aan te passen, na voorafgaande mededeling daartoe.
 17. Bij overschrijding van de vervaltermijn van 14 dagen die geldt voor de betaling van de door opdrachtnemer verzonden facturen treedt opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever met onmiddellijke ingang de wettelijke rente verschuldigd.
 18. Klachten over een factuur danwel de daarop in rekening gebrachte werkzaamheden/kosten dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer. Indien binnen die termijn niet een schriftelijke klacht door opdrachtnemer is ontvangen, worden de factuur en de daarop in rekening gebrachte werkzaamheden/kosten geacht te zijn aanvaard.
 19. In geval opdrachtnemer door uitblijven van tijdige/correcte betaling overgaat tot het (laten) treffen van incassomaatregelen, komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van cliënt, met een minimum van 15% van het openstaande saldo en tenminste € 250,-.
 20. De overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege door het overlijden van opdrachtnemer. In afwijking van art. 7:409 lid 2 BW rusten er dan uit hoofde van die bepaling geen verplichtingen op de erfgenamen en degenen in wier dienst met wie de opdrachtnemer een beroep op bedrijf uitoefende.
 21. De overeenkomst van opdracht eindigt eveneens door de dood van de opdrachtgever. In afwijking van art. 7:410 lid 2 BW rusten er dan uit hoofde van die bepaling geen verplichtingen op opdrachtnemer.
 22. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter terzake bevoegd.
 23. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen partijen voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 24. Niet alleen opdrachtnemer maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 25. De toepasselijkheid van enige andere algemene of andere voorwaarden dan die van opdrachtnemer op deze overeenkomst, bijvoorbeeld maar niet alleen die van cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.